SFDR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1; dalej również jako: „SFDR”, „Rozporządzenie SFDR”, „Rozporządzenie”) weszło w życie 29 grudnia 2019 r.

Akt ten ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Na gruncie Rozporządzenia SFDR spółka FundingBox Deep Tech Fund sp. z o.o. (dalej również jako: „FundingBox.vc”) kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, a alternatywna spółka inwestycyjna, którą ona zarządza- FundingBox Deep Tech Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI S.K.A. (dalej również jako: „ASI”) - stanowi produkt finansowy.

Inwestycje dokonywane przez Fundingbox Deep Tech Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna („ASI”) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

ASI zarządzana przez Fundingbox Deep Tech sp. z o.o. („Spółka”) dokonuje inwestycji zasadniczo w podmioty we wczesnej fazie rozwoju, działające przede wszystkim w obszarze nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. segmentu deep tech. Projekty, w które ASI zarządzana przez Spółkę lokuje swoje aktywa, oferują produkty lub usługi oparte przede wszystkim o stosowane i rozwijane narzędzia analizy danych. W większości takich spółek nie występują lub występują w bardzo ograniczonym zakresie tradycyjnie rozumiane procesy produkcyjne, przetwórcze lub inne mogące mieć istotny wpływ na klimat lub środowisko. Natomiast specyfika działalności oparta na daleko idącej specjalizacji i szczególnych wymogach w zakresie kompetencji członków zespołu, a także niewielkim – stosownie do etapu działalności – rozmiarze zespołów spółek w praktyce mocno ogranicza możliwość stosowania kryteriów różnorodności czy rozbudowanych polityk w zakresie zatrudniania, wynagradzania lub premiowania pracowników.

Z tych względów brak uwzględnienia oceny skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju dokonywanych przez Spółkę inwestycji, z samej jej natury, nie powinien generować istotnego ryzyka wystąpienia negatywnych skutków w tym zakresie. Tym samym wprowadzanie dodatkowych narzędzi oceny byłoby nieuzasadnione z punktu widzenia ekonomiki procesu inwestycyjnego i efektywnego wykorzystania powierzonych przez inwestorów środków.

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, który wiąże się z inwestowaniem w instrumenty udziałowe podmiotów nienotowanych, FundingBox.vc nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

FundingBox.vc, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, nie jest zobowiązany do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 23 ust. 1 tej dyrektywy. Z powyższych względów, a także z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, FundingBox.vc nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.